• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Νόμος 3386/2005

Περιεχόμενα - Βασικά θέματα:

 • Ορισμοί (αλλοδαπός, ανιθαγενής, άδεια διαμονής, κ.λπ) : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • έλεγχος στις μεθοριακές διαβάσεις : (κεφ. Β)
 • Γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών : (κεφ. Γ)
 • Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής : (κεφ. Δ)
 • Άδεια διαμονής για εργασία : (κεφ. Ε)
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας & για επενδυτικούς σκοπούς :(κεφ. ΣΤ)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους : (κεφ. Ζ)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους : (κεφ. Η)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων : (κεφ. Θ)
 • Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση : (κεφ. Ι)
 • Δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ : (κεφ. ΙΑ)
 • Κοινωνική ένταξη : (κεφ. ΙΒ)
 • Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος : (κεφ. ΙΓ)
 • Ολιγοήμερη διαμονή : (κεφ. ΙΔ)
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών : (κεφ. ΙΕ)
 • Περιορισμοί – Ανάκληση άδειας διαμονής – Απέλαση : (κεφ. ΙΣΤ)
 • Γενικές υποχρεώσεις - Κυρώσεις : (κεφ. ΙΖ)
 • Υποχρεώσεις υπηρεσιών & υπαλλήλων - Κυρώσεις : (άρθ. 84)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών & εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών – Κυρώσεις : (άρθ. 86)
 • Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών & υπαλλήλων - Κυρώσεις : (άρθ. 87)
 • Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις : (άρθ. 88)
 • Λειτουργικά θέματα : (κεφ. ΙΗ)
 • Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα – Τήρηση μητρώου : (άρθ. 93)
 • Γονείς ανηλίκων ημεδαπών : (άρθ. 94)
 • Ανιθαγενείς : (άρθ. 95)

Κατεβάστε το άρθρο εδώ.