• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Νομοθεσία

Νόμος 3284/2004

Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας

ΦΕΚ Α' 217/2004

 

Νόμος 3386/2005

Είσοδος, Διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια

ΦΕΚ Α΄ 212/2005

 

Νόμος 3536/2007

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΦΕΚ Α' 42/2007

 

Νόμος 3613/2007

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ΦΕΚ Α΄263/2007

 

Νόμος 3731/2008

Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ΦΕΚ Α' 263/2008

 

Νόμος 3801/2009

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

ΦΕΚ Α' 163/2009

 

Νόμος 3838/2010

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις

ΦΕΚ Α' 49/2010

 

Νόμος 3879/2010

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ Α' 163/2010

 

Νόμος 3907/2011

Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

ΦΕΚ Α' 7/2011

 

Νόμος 4071/2012

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

ΦΕΚ Α΄85/2012

 
  •  1 
  •  2 
  •  3