• Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit

Mirë se erdhët në e-MiLang

Trajnimi e-MiLang ka për objekt mbledhjen, zhvillimin, digjitalizimin dhe organizimin e materialeve informuese, për përmbushjen e nevojave jetësore të grupeve më të populluara të emigrantëve në Greqi, dhe shpërndarjen e këtij materiali përmes mjeteve elektronike, për të mbështetur procesin e përshtatjes dhe integrimin e grupeve të synuara të emigrantëve në shoqërinë dhe shtetin grek.

Përmbajtja informuese digjitale e  hartuar në kuadër të e-MiLang do të përbëhet nga  sa vijojnë:

9 fjalorë dygjuhësh (nga greqishtja në secilën prej gjuhëve Shqip, Bullgarisht, Rumanisht, Rusisht,Serbisht, Polonisht, Kineze- Mandarin, Arabisht dhe Anglisht)

Nëntë dygjuhësh (greqisht dhe secilën nga gjuhët mbështetëse)udhëzues që do të informojë dhe drejtojë emigrantët në marrëdhëniet e tyre me shtetin,njëkohësisht do të përfshijë një numër të tjera informacionesh të dobishme,

9 çështje dygjuhësore (greke dhe secila prej gjuhëve mbështetëse), me informacione që do të ndihmojë emigrantët të familjarizohen me kontekstin më të gjerë kulturor dhe shoqëror të Greqisë.

Për disponueshmërinë e materialeve të tilla, janë hartuar:

  • një multilingual, multimedia website i aftë për të ofruar shërbime të personalizuara dhe interaktive digjitale duke përfshirë mekanizma të përparuara të kërkimit dhe informacionit dhe
  • një aplikim i pavarur dhe aplikim i programeve shumëgjuhëshe në formë DVD-ROM, e cila do të përcjellë përmbajtjen dhe funksionalitetin e faqes së internetit në nivel lokal në kompjuterat e përdoruesve (për ata që nuk kanë asnjë lidhje në Internetin).